Fairy Tail (2009) - Hội Pháp Sư

5
Your rating: 12345678910
Ratings: 5 / 10 Rating count: 32
2,308 views

Fairy Tail (2009) - Hội Pháp Sư poster

Date Created: 02/06/2013
Date Modified: 05/03/2015
Country:
Year:
Runtime: 222 tập -
Quality:
Cast: -
Director:
Xuyên suốt câu chuyện là cuộc phiêu lưu của một Sorceress tên là Lucy Heartphilia, sau khi cô tham gia vào hiệp hội hội Fairy Tail, cô đã cùng với Natsu Dragonil hành trình để đi t
Server 2 [VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub,VietSub]:1a1b2a2b3a3b4a4b5a5b6a6b7a7b8a8b9a9b10a10b11a11b12a12b13a13b14a14b15a15b16a16b17a17b18a18b19a19b20a20b21a21b22a22b23a23b24a24b25a25b26a26b27a27b28a28b29a29b30a30b31a31b32a32b33a33b34a34b35a35b36a36b37a37b38a38b39a39b40a40b41a41b42a42b43a43b44a44b4546a46b47a47b48a48b49a49b50a50b51a51b52a52b53a53b54a54b55a55b56a56b57a57b58a58b59a59b60a60b61a61b62a62b63a63b64a64b65a65b66a66b67a67b68a68b69a69b70a70b71a71b72a72b73a73b74a74b75a75b76a76b77a77b78a78b79a79b80a80b81a81b82a82b83a83b84a84b85a85b86a86b87a87b88a88b89a89b90a90b91a91b92a92b93a93b94a94b95a95b96a96b97a97b98a98b99a99b100a100b101a101b102a102b103a103b104a104b105a105b106a106b107a107b108a108b109a109b110a110b111a111b112a112b113a113b114a114b115a115b116a116b117a117b118a118b119a119b120a120b121a121b122a122b123a123b124a124b125a125b126a126b127a127b128a128b129a129b130a130b131a131b132a132b133a133b134a134b135a135b136a136b137a137b138a138b139a139b140a140b141a141b142a142b143a143b144a144b145a145b146a146b147a147b148a148b149a149b150a150b151151152152153153154154155155156156157157158158159159160160161162163164165166167168169170171172173174175